Suomen Kromfohrländer ry

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Nämä säännöt on hyväksytty yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa 01.08.2015.

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Kromfohrländer ry ja sen kotipaikka on Helsinki

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää puhdasrotuisten kromfohrländereiden jalostusta ja käyttöä eri koiraharrastuksissa. Jalostuksesta huolehtii hallituksen valitsema ja sen alaisuudessa toimiva kasvattajakollegio.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää koulutus- ja keskustelutilaisuuksia, jalostustoiminnan ohjausta, seuraa rodun kehitystä Suomessa ja ulkomailla sekä harjoittaa julkaisutoimintaa.

Yhdistys kuuluu jäsenenä seuraaviin yhdistyksiin:

    Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry (jäljempänä SKL ry)
    Suomen Seurakoirayhdistys ry (jäljempänä SSKY ry)
    Suomen Agilityliitto ry
    Helsingin Seudun Kennelpiiri ry

Näiden lisäksi Suomen Kromfohrländer ry:n hallitus voi liittää yhdistyksen jäseneksi hyviksi katsomiinsa ja yhdistyksen toimintaa ja tarkoitusta edistäviin yhdistyksiin. Hallitus voi myös päättää yhdistyksen eroamisesta edellä mainituista yhdistyksistä. SKL ry:stä, SSKY ry:stä ja Helsingin Seudun Kennelpiiristä eroaminen vaatii kuitenkin yhdistyksen kokouksen päätöksen ja vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa annetuista äänistä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäsenistöltään jäsenmaksuja. Yhdistys voi asianmukaisilla luvilla järjestää koirakokeita ja kilpailuita, testejä, näyttelyitä, arpajaisia, juhlia, tapahtumia ja rahankeräyksiä. Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3. Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Perhejäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen varsinaisen tai ainaisjäsenen kanssa samassa taloudessa asuva henkilö. Ainaisjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka suorittaa kertakaikkisen ainaisjäsenmaksun. Tuomarijäseneksi voidaan hyväksyä rodun ulkomuototuomari. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt tai tukenut yhdistyksen toimintaa. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua yhdistyksen puheenjohtajana toiminut jäsen.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä seuraavista syistä:

    Jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta.
    Jäsen jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut.
    Jäsen on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai sen edustamaa rotua.
    Jäsen ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
    Jäsen on erotettu SKL ry:stä.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Syyskokous määrää varsinaisilta, kannatus- ja perhejäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun sekä ainaisjäseniltä perittävän liittymismaksun ja kertakaikkisen ainaisjäsenmaksun suuruuden kullekin jäsenryhmälle erikseen. Kasvattajan ilmoittaessa yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi kasvattinsa omistajan tämän suostumuksella, liittymisvuoden jäsenmaksu, jonka kasvattaja suorittaa, voidaan määrätä alhaisemmaksi kuin muiden varsinaisten jäsenten.

Tuomarijäsenet, kunniajäsenet ja kunniapuheenjohtajat eivät ole jäsenmaksuvelvollisia.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 5-7 muuta varsinaista jäsentä. Puheenjohtaja ja hallitus valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuorovuosin puolet tai noin puolet.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtaja sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä. Hallitus voi tarvittaessa myöntää puheenjohtajalle, rahastonhoitajalle ja sihteerille oikeuden yksin kirjoittaa yhdistyksen nimen.

8. Tilikausi ja toiminnantarkastus / tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenelle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella yli 15-vuotiaalla henkilöjäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Jäsenellä voi kokouksessa olla enintään kahden (2) jäsenen antama valtakirja.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen lehdessä julkaistulla ilmoituksella tai sähköpostitse.

11. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

    1. kokouksen avaus
    2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
    3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
    4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
    5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
    6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
    7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

    1. kokouksen avaus
    2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
    3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
    4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
    5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
    6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle
    7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
    8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.